Regulamin stowarzyszenia zwykłego

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Steel Darta w Opolu.
 2. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest (gmina Opole / powiat Opolski / województwo Opolskie / cała Polska.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Opole.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
 7. Cele Stowarzyszenia to:
  • propagowanie, rozwijanie  oraz upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu w szczególności darta,
  • popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży darta na terenie Opola i województwa opolskiego,
  • organizowanie i koordynowanie rozgrywek darta w szczególności na terenie miasta Opola i województwa opolskiego oraz w kraju i zagranicą,
  • reprezentowanie środowiska darterów w społeczeństwie, przed organami administracji publicznej, władzami Samorządowymi Opola oraz innymi instytucjami,
  • działalność charytatywna,
  • promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • organizowanie i koordynowanie rozgrywek darta na poziomie regionalnym,
  • organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych związanych z dartem,
  • propagowanie gry w darta w śród dzieci i młodzieży, między innymi poprzez organizowanie rozgrywek,
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodników,
  • reprezentowanie stowarzyszenie w zawodach darta poza granicami województwa opolskiego,
  • kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz.
 9. Członkiem stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna. Spełniająca przesłanki określone w art.3 ustawy prawo o Stowarzyszeniach, która złoży pisemną deklarację członkowską.
 10. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 11. Członek ma prawo:
  • członek zwyczajny  Stowarzyszenia ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia i otrzymywać na nie odpowiedź, korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia, brać udział w pracach, zebraniach, naradach, komisjach problemowych i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
  • osoby małoletnie w wieku 16-18 lat posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, za zgodą przedstawicieli ustawowych oraz przy uwzględnieniu że w  składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnej,
  • osoby małoletnie poniżej 16 roku życia mogą za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych należeć do stowarzyszenia bez czynnego i biernego prawa wyborczego do  władz Stowarzyszenia oraz bez prawa udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu  Członków,
  • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
 12. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:
  • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów  i uchwał organów Stowarzyszenia,
  • aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek członkowskich,
  • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
  • pozyskiwania nowych członków i sympatyków darta,
  • godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
 13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • pisemnej osobistej rezygnacji z bycia członkiem Stowarzyszenia,
  • nieopłacania składek członkowskich za jeden okres składkowy (roczny),
  • niegodnego reprezentowania Stowarzyszenia,
  • działania na szkodę Stowarzyszenia.
 14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego uchwała podjęta większością 2/3 głosów jest ostateczna.
 15. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Zebranie Członków,
  • Przedstawiciel.
 16. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 17. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
 18. W sprawach określonych w par. 20 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
 19. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
 20. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in.:
  • ustalanie kierunków działania i rozwoju,
  • wybór i odwołanie Przedstawiciela,
  • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwały pozbawienia członkostwa,
  • uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  • uchwalanie zmian regulaminu,
  • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
  • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
  • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
  • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 21. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
 22. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
 23. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
  • zwoływanie zebrania członków,
 24. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
  • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
  • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
  • zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
 25. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
  • składek członkowskich,
  • dotacji,
  • darowizn,
  • zbiórek publicznych,
  • spadków, zapisów,
  • dochodów z majątku stowarzyszenia.
 26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.
 28. Stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność w Gminie Opole, Powiat Opolski, Województwo Opolskie w Miejscowości Opole przy Bar OAZA znajdującego się na Placu Róż w Opolu.

Privacy Policy Settings


Warning: Undefined array key "privacy_services" in /home/platne/serwer222089/public_html/dart.opole.pl/wp-content/plugins/gdpr-tools/public/class-gdpr-tools-public.php on line 147

Warning: Undefined array key "privacy_services" in /home/platne/serwer222089/public_html/dart.opole.pl/wp-content/plugins/gdpr-tools/public/class-gdpr-tools-public.php on line 117