Regulamin Opolskiej Super Ligi Steel Darta w sezonie 2021/2022

1. Ogólne

1. Organizatorem rozgrywek Super Ligi regionu Opolskiego jest Stowarzyszenie Steel Darta w Opolu
reprezentowany przez:

 •  Jacek Mielczarek – koordynator regionu,
 • Marcin Fąfara,
 • Wiesław Radzik,
 • Lucjan Butrym,
 • Arkadiusz Sojka
 • Dawid Grzeszczyk
 • Roman Gutkowski
 • Organizator może powierzyć prowadzenie rozgrywek w czasie sesji innym osobom  wskazanym przez Koordynatora Regionu.

2. Wszyscy zawodnicy z pierwszego sezonu turnieju Super Ligi zagrają w Lidze I ( pierwszej ).

3. Po rozegraniu pierwszego sezonu w zależności od tego ile osób przystąpi na początku do Super
Ligi i ile nowych osób będzie chciało przystąpić do kolejnego sezonu, powstanie II Liga.

4. Super Liga jest rozgrywką indywidualną przeprowadzaną w podziale na I i II Ligę, systemem każdy
z każdym, w podziale na dwie rundy (zasadnicza i rewanżowa).

5. Po zakończeniu pierwszego sezonu w I Super Lidze pozostanie 25 zawodników. Reszta
zawodników przejdzie do II Ligi.

6. W II Lidze będzie grało tyle osób ilu będzie chętnych.

7. Super Liga w sezonie 2021/2022 rozgrywana będzie w BAR OAZA w Opolu na ul. PLAC RÓŻ

8. Zasady kwalifikacji do poszczególnej klasy rozgrywkowej odbywają się na podstawie:

 • Tabel końcowych z poprzedniego sezonu i miejsc zajętych przez poszczególnych graczy
 • Ilości zgłoszonych do rozgrywek zawodników.

9. Zasady kwalifikacji do SL 2021/2022:

 • Zgłoszenie imienne, telefonicznie pod numerem 609825200 do 30.09.2021
 • Potwierdzenie chęci gry z wpłatą wpisowego na rozpoczęciu nowego sezonu 30.09.2021
 • Informacja o systemie rozgrywek: do 09.10.2021
 • Automatyczną kwalifikację do rozgrywek I Ligi uzyskuje pierwszych 22 zawodników I Ligi
  sezonu poprzedniego oraz miejsca 1-3 II Ligi poprzedniego sezonu
 • Zawodnicy z miejsc 23-25 rozegrają barażowe mecze z zawodnikami II Ligi z miejsc 4-6
  (system gry BO7)
 • Organizator wyznacza na miejsce rozegrania spotkań barażowych Klub Zebra w Opolu
  kolejną sobotę po zakończeniu Ligi, sędziami spotkań barażowych będą osoby wyznaczone
  przez organizatora
 • Organizator może odstąpić od rozgrywania spotkań barażowych po analizie liczby zgłoszeń
  do nowego sezonu
 • Wszyscy nowi zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek rozpoczynają rywalizację od II Ligi
 • Organizator pozostawia sobie możliwość przyznania dwóch „dzikich kart”, które można
  uzyskać osiągając minimum półfinał w Otwartych Mistrzostwach organizowanych przez
  Stowarzyszenie Steel Darta w Opolu, „dzika karta” jest przyznawana na kolejny, nowy sezon
  Super Ligi.

10. Rozgrywki Super Ligi będą odbywały się w podziale na 7 sesji, których daty wraz z godzinami
rozpoczęcia poszczególnych sesji zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu z właścicielem
lokalu po przez stronę Steel Darta Opole.

11. Harmonogram rozgrywek zostanie opublikowany poprzez Steel Dart Opole do dnia 09.10.2021, a
termin I Sesji SL 2021 zostaje wyznaczony na 16.10.2021.

2. Finansowe

12. Wpisowe dla każdego uczestnika określone zostaje na 170 PLN, płatne do dnia zakończenia
zapisów określonego w punkcie 9.

 • 140 PLN z wpisowego przeznaczane jest na nagrody indywidualne po zakończeniu rozgrywek
 • 30 PLN z wpisowego przeznaczane jest na organizację Ligi, w tym: domena WWW,
  materiały i akcesoria dla markerów, sukcesywna wymiana tarcz, inne niezbędne rzeczy  – kwota niewykorzystana w bieżącym sezonie zostaje dodana do puli nagród
 • Z wpisowego zwolnione są osoby uznawane za juniora wg regulaminu POD na dzień startu
  rozgrywek Super Ligi
 • Finalna pula przeznaczona na nagrody zostaje podzielona pomiędzy obydwie ligi w
  stosunku 70% – I Liga oraz 30% – II Liga. Wpisowe kobiet w 100% przeznaczone jest na
  nagrody dla Pań
 • Nagradzane miejsca: I Liga: 1-10, II liga: 1-6, Panie: 1-4.

13. Ogłoszenie wartości nagród dla każdego miejsca zostanie przedstawione przed ostatnią sesją.

3. Organizacyjne

14. Organizacja zawodów:

 • Zawodnicy zobowiązani są powiadomić organizatora rozgrywek oraz przeciwników o swojej
  nieobecności najpóźniej do godz. 14, dnia poprzedzającego sesję. Osoba, którą
  bezdyskusyjnie należy powiadomić o nieobecności: Jacka Mielczarka nr Tel 609825200.
  Informacja taka pozwoli organizatorowi na lepszą organizację zawodów – ustalenie
  markerów poszczególnych spotkań
 • Zawodnicy zobowiązani są do obecności na sesji od jej początku do zakończenia wszystkich
  spotkań – w wyjątkowych przypadkach opuszczenie sesji musi być skonsultowane z
  organizatorem
 • Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich spotkań w sesji, na której się pojawili –
  brak możliwości przełożenia meczu w trakcie sesji
 • O kolejności spotkań rozgrywanych w danej sesji decyduje organizator
 • Kolejne spotkania wywoływane są przez prowadzących sesje z uwzględnieniem nazwisk:
  dwójki zawodników oraz markera dla każdego spotkania, czas niezbędny na pobranie karty
  spotkania przez markera oraz rozpoczęcie gry określony zostaje na maksymalnie 5 minut od
  momentu wywołania
 • Marker pobiera ze stolika kartę spotkania, a po rozegraniu meczu wypełnia ją w obecności
  obydwu zawodników i przekazuje organizatorowi – za poprawność jej wypełnienia
  odpowiada marker
 • Markerzy/sędziowie typowani są przez organizatora z uwzględnieniem równomiernego
  podziału konieczności markerowania na wszystkich grających
 • Obowiązujący system rozgrywek to BO6 – 501 Double Out, możliwe wyniki to: 0-4, 1-4, 2-4,
  3-3, 4-2, 4-1, 4-0
 • Mecz rozpoczyna marker, wskazując wg karty meczowej zawodnika rzucającego „do bulla”,
  mecz rozpoczyna zawodnik będący bliżej, natomiast każde kolejne legi rozpoczynane są
  naprzemiennie
 • Na karcie meczowej marker zobowiązany jest zaznaczyć niezbędne dane określające mecz:
  – nr lotki dla każdego lega (poniżej 18., gdy powyżej – zaznacza tylko wygrany leg),
  – ilość „maxów” – 180 pkt.
  – ilość „maxów” – 171 pkt.
  – wysokie kończenie > 120 pkt.
  Powyższe statystyki tworzą ranking osiągnięć indywidualnych, gdzie zwycięzca/zwycięzcy każdej z
  kategorii są nagradzani
 • Za każdy wgrany mecz zawodnik otrzymuje 2 pkt. do tabeli rozgrywek, za zremisowany 1
  pkt. liczone są również legi zdobyte i stracone w każdym meczu
 • Kolejność w tabeli głównej określana jest na podstawie: zdobytych punktów, różnicy legów,
  pojedynku bezpośredniego, ewentualnie przy sytuacji remisowej na koniec sezonu
  rozgrywany jest mecz dodatkowy
 • Mecze odłożone/ zaległe:
  – wszystkie mecze zaległe dla sesji 1-4 MUSZĄ zostać rozegrane do końca sesji 4,
  – wszystkie mecze zaległe dla sesji 6-8 MUSZĄ zostać rozegrane do końca sesji 8,
  – sesja 9 jest obowiązkowa – nie ma możliwości przełożenia tych spotkań,
  – pomiędzy sesjami 4 a 5 organizator dopuszcza zorganizowanie sesji dodatkowej na
  mecze zaległe, miejsce jej rozegrania pozostawione jest do decyzji organizatora,
  – w sytuacjach konfliktowych związanych z terminem rozegrania zaległości termin
  ostateczny wyznacza organizator- może to być każda sesja z kalendarza rozgrywek,
  – organizator dopuszcza rozgrywanie spotkań awansem,
  – za rozegranie meczu zaległego odpowiedzialny jest zawodnik przekładający mecz.

4. Kary i upomnienia

15. Uczestnicy rozgrywek SL zobowiązani są do zachowania kulturalnego, obowiązującego w miejscu
publicznym oraz do zachowania fair play w stosunku do przeciwnika.

16. Niniejszy regulamin przewiduje dwa rodzaje kar porządkowych:

 • Upomnienie I – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika (żółta kartka)
 • Upomnienie II – skutkuje ostrzeżeniem dla zawodnika druga ( żółta kartka) oraz odjęciem
  punktu w tabeli rozgrywek
 • Upomnienie III – równoznaczne z wyrzuceniem zawodnika z uczestnictwa w rozgrywkach
  Super Ligi.

17. Katalog zachowań skutkujących upomnieniami:

 • dokonanie celowego i udowodnionego oszustwa podczas rozgrywek Super Ligi, w tym
  celowego oszustwa w karcie spotkania
 • niesportowe zachowanie, tj. umyślne zakłócanie przebiegu meczu uniemożliwiające
  koncentrację na grze innym graczom – zarówno przeciwnikowi, jak i rozgrywającym
  pojedynki na innych tarczach
 • nierozegranie pojedynku, lub niebycie w stanie, aby go rozegrać, do którego zawodnik został
  wywołany (np. w wyniku „przedawkowania” alkoholu, niestawienia się w przeciągu
  regulaminowych 5 minut, opuszczenia lokalu)
 • głośne wykłócanie się, rzucanie wyzwisk, grożenie, próby rękoczynów, zdejmowanie
  elementów stroju obowiązującego podczas trwania zawodów, rzucanie lotkami w sposób
  zagrażający innym współuczestnikom, uderzanie z siłą, kopanie w sprzęty znajdujące się w
  lokalu i jego otoczeniu oraz złamanie w inny sposób ogólnie przyjętych zasad zachowania
 • Organizator ma również prawo podejmować decyzje o nałożeniu kar finansowych (nie tylko kar w wymiarze
  dyscyplinarnym). Za zniszczenie, uszkodzenie tarczy do gry oraz innych sprzętów znajdujących się w
  miejscu rozgrywania zawodów oraz jego otoczeniu zostaje nałożona kara finansowa do wysokości
  powstałych strat, kosztów naprawy itd. Niezapłacenie ww. szkód skutkuje wykluczeniem z dalszych
  rozgrywek. Zawodnik zdyskwalifikowany nie powinien przebywać przez okres dyskwalifikacji w miejscu
  (lokalu) Sali rozgrywania zawodów.

18. Nierozegranie spotkania w wyznaczonym terminie skutkuje walkowerem – co jednoznaczne jest z
odjęciem 1 pkt. w tabeli rozgrywek.

19. Uzyskanie 6 minusowych punktów (6 walkowerów) skutkuje weryfikacją wszystkich spotkań jako 0-4
i usunięciem z ligi.

5.  Postanowienia końcowe

20. Organizator pozostawia interpretację oraz kwestie nieujęte regulaminem w swojej gestii.
21. Wszelkie reklamacje publikowanych wyników, osiągnięć prosimy składać poprzez kontakt na adres:
Facebook Steel Dart Opole.

22. Każdy z zawodników musi zapoznać się z regulaminem i podpisać się własnoręcznie z imienia i
nazwiska.

23. Każdy z zawodników musi się zapoznać z RODO i własnoręcznie złożyć podpis z imienia i
nazwiska o zgodzie na publikację danych osobowych i wizerunku przez organizatora Super Ligi
Steel Darta w Opolu.

Privacy Policy Settings


Warning: Undefined array key "privacy_services" in /home/platne/serwer222089/public_html/dart.opole.pl/wp-content/plugins/gdpr-tools/public/class-gdpr-tools-public.php on line 147

Warning: Undefined array key "privacy_services" in /home/platne/serwer222089/public_html/dart.opole.pl/wp-content/plugins/gdpr-tools/public/class-gdpr-tools-public.php on line 117